Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Biblioteka Diecezjalna im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie - REGULAMIN
A A A

§1

 

 

 

       Czytelnikiem Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie (zwanej dalej Biblioteką) może zostać każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy i przyjmie warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

§2

 

 

 

       Biblioteka jest czynna od środy do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, w sobotę od 9.00 do 14.00. Zgodnie ze Statutem Biblioteki w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne, w dniu 24 maja, w miesiącu sierpniu i w dniach od 24 do 31 grudnia Biblioteka jest nieczynna.

 

 

§3

 

 

 

       Na terenie Biblioteki nie mają prawa przebywać osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających. Ze względu na rangę i przeznaczenie Biblioteki uprasza się wszystkich korzystających z jej zbiorów także o odpowiedni strój w czasie przebywania w jej murach.

 

§4

 

 

 

       Czytelnicy zobowiązani są pozostawiać w szatni wierzchnie okrycia, torby i torebki, plecaki, siatki, teczki, parasole oraz wszelkie inne bagaże a zwłaszcza aparaty fotograficzne i komórkowe. Dozwolone jest natomiast korzystanie z osobistych komputerów.

 

 

§5

 

 

 

       Każdy czytelnik jest zobowiązany, aby wpisać się do księgi odwiedzin oraz pokazać dyżurnemu bibliotekarzowi dowód tożsamości i na czas pobytu w Bibliotece pozostawić dyżurnemu kartę biblioteczną.

 

 

§6

 

 

 

       Czytelnik wyszukuje samodzielnie sygnaturę książki lub czasopisma w dostępnych katalogach. W przypadkach wątpliwych może poprosić o pomoc pracownika Biblioteki.

 

 

§7

 

 

 

       Po odnalezieniu sygnatury czytelnik czytelnie wypełnia rewers i przekazuje go pracownikowi Biblioteki.

 

 

§8

 

 

 

       Poza gmach Biblioteki nie wypożycza się:

 

 

 

           a.    encyklopedii,

 

           b.    słowników naukowych,

 

           c.    czasopism,

 

           d.    dzieł wchodzących w skład księgozbioru podręcznego,

 

           e.    starodruków, rękopisów jednostek ze zbiorów specjalnych (sprzed 1945 r.)

 

           f.    zasobów wydanych w wielkich formatach,

 

           g.    woluminów uszkodzonych,

 

           h.    książek i materiałów nie opracowanych.

 

 

§9

 

 

      W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy.

 

 

§10

 

 

 

       Z Czytelni nie wolno wynosić rękopisów, książek i czasopism. Materiały te udostępnia się w celu ich przeglądnięcia lub opracowania jedynie na miejscu.

 

 

§11

 

 

 

       Czytelnik ma prawo do wypożyczenia trzech woluminów na okres jednego miesiąca.

 

 

§12

 

 

 

       Korzystanie z rękopisów, starodruków oraz jednostek ze zbiorów specjalnych musi być uzasadnione potrzebą pracy naukowej i potwierdzone listem przewodnim promotora (lub osoby prowadzącej seminarium naukowe). Przeglądanie i opracowywanie wyżej wymienionych materiałów możliwe jest jedynie w czytelni.

 

 

 

§13

 

 

 

       Samodzielni pracownicy naukowi mają prawo do korzystania z całości uporządkowanych zbiorów Biblioteki.

 

 

§14

 

 

 

       Na wypożyczonych książkach, rękopisach i materiałach nie wolno czynić żadnych znaków, podkreśleń, nanosić poprawek, poprawiać błędów rzeczowych czy zecerskich lub dokonywać zmian w układzie.

 

 

§15

 

       Czytelnik, dokonując wypożyczenia, odpowiada za terminowy i kompletny zwrot wypożyczonych pozycji, zarówno pod względem ilościowym jak i stanu zachowania.

 

 

 

§16

 

       W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książek Biblioteka stosuje rygory w postaci: upomnień, naliczania kary pieniężnej, czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa korzystania z zasobów Biblioteki, wszczęcia postępowania sądowego.

 

 

§17

 

 

       Czytelnik (względnie instytucja wypożyczająca) zobowiązany jest do wyrównania strat wynikłych z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, a ich warunki ustalane są każdorazowo przez Dyrektora Biblioteki.

 

 

§18

 

 

       Czytelnik ma prawo dopilnować, aby oddawane przez niego książki (czy materiały) zostały skreślone z jego ewidencji wypożyczeń.

 

 

 

§19

 

 

       Osoby wykorzystujące do publikacji naukowej i popularnonaukowej rękopisy, starodruki i inne materiały ze zbiorów specjalnych, zobowiązane są do nieodpłatnego przekazania Bibliotece jednego egzemplarza wydrukowanej pracy.

 

 

§20

 

 

       Osobom naruszającym przepisy niniejszego Regulaminu może być cofnięte prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki.

 

 

§21

 

 

       Wątpliwości interpretacyjne realizacji poszczególnych zasad Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

 

§22

 

 

       Tekst Regulaminu jest  udostępniany Czytelnikom w lokalu wypożyczalni, czytelni i katalogu kartkowego. Należy się z nim zapoznać przed podpisaniem formularza zgłoszeniowego.

 

 

§23

 

 

       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2011r.,  jest to od dnia podpisania go przez Dyrektora Biblioteki Diecezjalnej.