Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Biblioteka Diecezjalna im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie - STATUT
A A A

I   Zasady ogólne

 

§ 1

 

       Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi z siedzibą w Pelplinie przy ul. Biskupa Dominika 7, nazywana w dalszym ciągu niniejszego statutu „Biblioteką”, jest jednostką organizacyjną Diecezji Pelplińskiej, posiadającej status osoby prawnej. W ramach diecezji stanowi ona samodzielną instytucję kościelną. Rządzi się normami prawa kanonicznego, powszechnego, niniejszym statutem i regulaminem.

 

 

§ 2

 

      Biblioteka może przyjmować dary i depozyty w postaci zbiorów bibliotecznych oraz innych ruchomości. Jeśli do darów czy depozytów dołączone zostały warunki obciążające, można je przyjąć jedynie za zgodą Biskupa Diecezjalnego pod warunkiem nieważności tej czynności.

 

 

§ 3

 

       Alienacja majątku Biblioteki może być przeprowadzona tylko z zachowaniem formalności przepisanych przez prawo kanoniczne.

 

 

 

§ 4

 

       Wydatki związane ze swą działalnością pokrywa Biblioteka z dotacji Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Kurii Diecezjalnej, a także z zapomóg i darów osób prywatnych i prawnych.

 

§ 5

 

       Biblioteka prowadzi swą działalność w ramach budżetu Wyższego Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. Podstawę gospodarowania stanowi plan finansowy, opracowany przez dyrektora Biblioteki i zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego, który też kontroluje przez swych delegatów realizację preliminarza budżetowego Biblioteki.

 

 

II  Cel i zadania

 

§ 6

     Celem Biblioteki jest:

 

 1. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie:

 

 a) prac i źródeł naukowych z zakresu filozofii, teologii, historii Kościoła i innych przedmiotów wykładanych w polskich seminariach duchownych;

 b) pomocy duszpasterskich;

 c) wybranych dzieł z zakresu literatury polskiej, tak pięknej jak i popularnej, zwłaszcza religijnej, które mogą być wykorzystywane w pracy duszpasterskiej;

 d) prac traktujących o ważnych wydarzeniach w Polsce i w Kościele, o zagadnieniach z życia diecezji oraz o problemach regionalnych jej terenów;

 e) Prac naukowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.

 

 2. Podejmowanie, wykonywanie i ogłaszanie prac badawczych na podstawie materiałów     naukowych zgromadzonych w Bibliotece.

 

§ 7

 

       Do zadań Biblioteki należy przede wszystkim zaspakajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych profesorów i alumnów miejscowego seminarium duchownego, Liceum Katolickiego „Collegium Marianum” i innych placówek naukowych i edukacyjnych, zwłaszcza z terenu diecezji pelplińskiej.

 

§ 8

 

       Biblioteka jest poza tym dostępna dla ogółu duchowieństwa i osób świeckich.

 

§ 9

 

       Warunki i sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki określa regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego

 

III  Zbiory i organizacja Biblioteki

 

§ 10

 

        W skład Biblioteki wchodzą:

 

1. Dział zbiorów specjalnych

   a) dział rękopisów

   b) dział starych druków (po rok 1800);

2. Dział druków nowych (od roku 1801);

3. Dział czasopism;

 

§ 11

 

        Dla usprawnienia pracy Biblioteki organizuje się poza tym:

 

 1. Dział gromadzenia i uzupełniania zbiorów;

 2. Dział dubletów i druków zbędnych;

 3. Dział opracowania zbiorów;

 5. Wypożyczalnię i czytelnię;

 4. Magazyny i pracownię konserwatorską;

 6. Sekretariat do spraw administracyjnych i gospodarczych.

 7. Zależnie od aktualnych potrzeb i warunków dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Biskupem Diecezjalnym tworzy lub zamyka poszczególne działy, pracownie czy biura. Organizację, zakres i sposób działania wymienionych w § 10 - 11 części składowych     Biblioteki określa regulamin wewnętrzny. Opracowuje go dyrektor Biblioteki w zależności od stanu jej zbiorów i warunków pracy bibliotecznej.

 

  IV Kierownictwo i pracownicy

 

§ 12

 

       Na czele Biblioteki stoi dyrektor, mianowany przez Biskupa Diecezjalnego spośród osób duchownych posiadających kwalifikacje teoretyczne i praktyczne z dziedziny bibliotekoznawstwa.

 

§ 13

 

       Poza ogólnym kierownictwem Biblioteki do dyrektora należy:

 

 1. Reprezentacja Biblioteki na zewnątrz;

 2. Troska o rozwój Biblioteki i czuwanie nad całością jej mienia;

 3. Staranie o racjonalne uzupełnianie i konserwację zbiorów;

 4. Troska o opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami nauki          i  ogłoszonymi instrukcjami;

 5. Czuwanie nad prawidłowym korzystaniem ze zbiorów;

 6. Opracowanie całorocznego planu pracy i budżetu Biblioteki;

 7. Przedstawienie Biskupowi Diecezjalnemu corocznego sprawozdania z działalności Biblioteki;

 8. Zwierzchnictwo nad personelem Biblioteki.

 

§ 14

 

  Personel Biblioteki stanowią:

 

 1. Bibliotekarze

 2. Pracownicy administracyjni

 3. Inni funkcjonariusze

 

§ 15

 

       Z grona bibliotekarzy może Biskup Diecezjalny, odpowiadając na pisemną prośbę dyrektora     Biblioteki, powołać zastępcę dyrektora Biblioteki.

 

§ 16

 

      Dyrektor Biblioteki angażuje jej personel i zawiera umowę o pracę.

 

§ 17

 

       Problemy nie objęte niniejszym statutem, czy regulaminem bibliotecznym, rozstrzyga dyrektor Biblioteki po porozumieniu się z Biskupem Diecezjalnym.